Skip to content Skip to footer
1. WARUNKI UŻYTKOWANIA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(Artykuł 13 i następne Rozporządzenia Europejskiego 679/2016)

Szanowna Osoba, której dane dotyczą,

Oxygen S.R.L. jest firmą specjalizującą się w branży technologii informatycznych.

Niniejszy dokument (zwany dalej „Polityką Prywatności”) pragniemy odnowić nasze zobowiązanie do zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego serwisu (zwanego dalej „Serwisem”), odbywa się w jakikolwiek sposób, niezależnie od tego, czy jest zautomatyzowany, czy ręczny, jest w pełni zgodny z zabezpieczeniami i prawami uznanymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 (zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem”) oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Termin „dane osobowe” nawiązuje do definicji zawartej w art. 4 pkt 1) Rozporządzenia, który stanowi, że „wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby osoba fizyczna” (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).

Rozporządzenie wymaga, aby przed przystąpieniem do przetwarzania Danych Osobowych – rozumianych jako operacja lub zespół operacji dokonywanych przy wykorzystaniu procesów zautomatyzowanych lub bez nich, na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, komunikowanie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – konieczne jest, aby osoba, do której należą takie Dane Osobowe, została poinformowana o powodach, dla których takie dane są wymagane i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności – przygotowana w oparciu o zasadę przejrzystości i wszystkie elementy wymagane art. 13 i nast. Rozporządzenia – ma na celu dostarczenie Państwu w prosty i intuicyjny sposób wszelkich przydatnych i niezbędnych informacji, dzięki którym możesz świadomie i świadomie podać swoje Dane Osobowe oraz w dowolnym momencie poprosić o wyjaśnienia i/lub sprostowanie.

A. ADMINISTRATOR DANYCH

Firma, która będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w głównym celu opisanym w części B niniejszej Polityki prywatności i w związku z tym będzie działać jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, który stanowi, że administratorem danych jest „ osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych” to:

– Oxygen S.R.L. (zwana dalej „Administratorem Danych”), z siedzibą pod adresem Via Bellosguardo, 12, numer VAT 16000861001, 00134 – Rzym (RM) (zwana dalej „Siedzibą”).

B. CELE

Twoje dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Administratora Danych w celach ściśle związanych z korzystaniem z Serwisu i świadczonych w nim usług informacyjnych. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane do różnych operacji przetwarzania (takich jak przechowywanie, archiwizacja, przetwarzanie itp.), które są zgodne z tymi celami. W szczególności Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) Aby odpowiedzieć na zapytania;
b) Aby umożliwić świadczenie żądanych przez Ciebie usług;
c) Aby spełnić zobowiązania prawne;
d) Aby wysyłać komunikaty promocyjne i marketingu bezpośredniego, w tym biuletyny i badania rynkowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach opisanych w lit. a), b), i c) jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia żądań osoby, której dane dotyczą, świadczenia żądanych usług oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości aktywacji usług świadczonych w ramach serwisu lub odpowiedzi na zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu opisanym w lit. d) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator Danych może prowadzić tę działalność w oparciu o swoje prawnie uzasadnione interesy, niezależnie od Twojej zgody i do czasu Twojego sprzeciwu lub ograniczenia (zgodnie z Sekcją G, lit. d) niniejszej Polityki Prywatności) takiego przetwarzania, jak wyjaśniono szczegółowo w Rozważaniu 47 Rozporządzenia, który uznaje za prawnie uzasadniony interes przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Będzie to możliwe również na podstawie dokonanej przez Administratora oceny potencjalnej przewagi Twoich interesów, praw i podstawowych wolności wymagających ochrony danych osobowych nad prawnie uzasadnionym interesem polegającym na wysyłaniu komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego.

Metody kontaktu w przypadku działań marketingu bezpośredniego mogą być zarówno zautomatyzowane, jak i tradycyjne. Jednakże, jak dokładniej określono w sekcji G, będziesz mieć możliwość wycofania swojej zgody, nawet częściowo, na przykład wyrażając zgodę wyłącznie na tradycyjne metody kontaktu.

Odnośnie sposobów kontaktu polegających na wykorzystaniu Państwa kontaktów telefonicznych, należy pamiętać, że działania w zakresie marketingu bezpośredniego Administratora będą prowadzone po zweryfikowaniu Państwa ewentualnej rejestracji w Rejestrze Sprzeciwów, zgodnie z postanowieniami Dekretu z mocą ustawy z dnia 7 września 2010 r. 178 i późniejsze zmiany.

Niezbędnymi do ww. celów danymi osobowymi będą dane wskazane w formularzu kontaktowym, obejmujące m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

C. ODBIORCY, KTÓRYM MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIONE TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione konkretnym odbiorcom, którzy są uważani za odbiorców tych danych osobowych.
Rzeczywiście, art. 4 pkt 9) Rozporządzenia definiuje odbiorcę danych osobowych jako „osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią” (dalej: zwane dalej „Odbiorcami”).
W celu prawidłowego przeprowadzenia wszystkich czynności przetwarzania niezbędnych do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, w przetwarzanie Twoich danych osobowych mogą być zaangażowani następujący Odbiorcy:

Osoby trzecie, które w imieniu Administratora danych wykonują część czynności przetwarzania i/lub czynności z nimi powiązanych i instrumentalnych. Podmioty te zostały wyznaczone na podmioty przetwarzające dane, co zgodnie z art. 4 pkt 8) Rozporządzenia oznacza „osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych” (zwany dalej „Przetwarzającym Dane”).

Osoby fizyczne, pracownicy i/lub współpracownicy Administratora, którym powierzono określone i/lub wielokrotne czynności związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Osoby te otrzymały szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego wykorzystania danych osobowych i są zdefiniowane zgodnie z art. 4 pkt 10) Rozporządzenia jako „osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim nadzorem Administratora danych lub Przetwarzający Dane” (zwane dalej „Osobami Uprawnionymi”).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w celu zapobieżenia lub powstrzymania popełnienia przestępstwa, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub organom wymiaru sprawiedliwości, nie będąc uznanymi za Odbiorców. Faktycznie, zgodnie z art. 4 pkt 9) Rozporządzenia „organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego zapytania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców”.

D. DATA RETENTION PERIOD

One of the principles applicable to the processing of your personal data concerns the limitation of the retention period, as regulated in Article 5(1)(e) of the Regulation, which states that „personal data shall be kept in a form that permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes, or statistical purposes in accordance with Article 89(1), subject to the implementation of appropriate technical and organizational measures required by this Regulation to safeguard the rights and freedoms of the data subject.”

In light of this principle, your personal data will be processed by the Data Controller only for the time necessary to achieve the purposes described in Section B of this Privacy Policy.

In particular, regarding the purposes described in Section B points a), b), and c), your personal data, subject to legal obligations, will be processed for a period of time equal to the minimum necessary, as indicated in Consideration 39 of the Regulation, which is 3 months from the contact request.

Regarding the processing carried out for the purpose described in Section B point d) of this Privacy Policy, the Data Controller may lawfully process your personal data for one year.

E. WITHDRAWAL OF CONSENT

As provided by the Regulation, if you have given your consent to the processing of your personal data for one or more purposes for which it was requested, you may revoke it in whole or in part at any time without affecting the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal.

The methods for revoking consent are very simple and intuitive. You just need to contact the Data Controller using the contact channels provided in this Privacy Policy, specifically in Section G point g).

G. PRAWA

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i aktualizacji, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe, żądania ich usunięcia, jeżeli zbiory nastąpiły z naruszeniem przepisów prawa lub rozporządzenia, a także wniesienia sprzeciwu przetwarzanie z uzasadnionych i konkretnych powodów.

W szczególności informujemy Cię o wszelkich przysługujących Ci w każdej chwili prawach wobec Administratora Danych.

a. Prawo dostępu

Masz prawo, zgodnie z art. 15 ust. 1 Rozporządzenia, uzyskać od Administratora danych potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, dostępu do tych danych osobowych oraz następujących informacji: ) cele przetwarzania; b) kategorie danych osobowych, których to dotyczy; c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane przy ustalaniu tego okresu; e) istnienie prawa żądania od Administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych albo ograniczenia przetwarzania dotyczącego osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) w przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat stosowanej logiki, a także znaczenia i przewidywane skutki takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Wszystkie te informacje znajdziesz w niniejszej Polityce Prywatności, która będzie zawsze dostępna w sekcji Prywatność w Serwisie.

b. Prawo do sprostowania

Możesz uzyskać, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia, sprostowanie swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania przysługuje Państwu również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c. Prawo do usunięcia

Masz prawo, zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia, żądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a Administrator danych ma obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) usunięcie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub państwie członkowskim.

W niektórych przypadkach, zgodnie z art. 17 ust. 3 Rozporządzenia, Administrator danych ma prawo nie przystąpić do usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne np. w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wykonania obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, do celów statystycznych albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia, w następujących przypadkach: a) jeśli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych (ograniczenie będzie obowiązywać przez okres niezbędny do przetwarzania Danych Administrator w celu sprawdzenia prawidłowości danych osobowych); b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; c) nawet jeśli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia – do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoje dane osobowe będą przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z powodów istotnego interesu publicznego. Zanim ograniczenie zostanie zniesione, zostaniesz o tym poinformowany.

e. Prawo do przenoszenia danych

Możesz w każdej chwili zażądać i otrzymać, zgodnie z art. 20 ust. 1 Rozporządzenia, wszystkie Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać ich przesłania innemu podmiotowi administratora danych bez przeszkód. W takim przypadku Twoim obowiązkiem jest podanie nam wszystkich dokładnych danych nowego administratora danych, któremu zamierzasz przekazać swoje dane osobowe, przekazując nam pisemne upoważnienie.

f. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia i jak powtórzono w Rozważaniu 70, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowaniu, w zakresie, w jakim jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla Twojego prawa do administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora danych narusza Rozporządzenie i/lub obowiązujące prawo, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać ze wszystkich swoich praw wskazanych powyżej, wystarczy skontaktować się z Administratorem Danych w następujący sposób:
– Wysłanie e-mail na adres e-mail info@toprent.app;
– Wysłanie listu poleconego na adres siedziby Oxygen S.R.L.

H. MIEJSCA PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych na terenie Unii Europejskiej.

Jeżeli ze względów technicznych i/lub operacyjnych zaistnieje konieczność zaangażowania podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską, z wyprzedzeniem informujemy, że takie podmioty zostaną wyznaczone na podmioty przetwarzające dane zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, a przeniesienie Państwa danych osobowych dane osobowe takim podmiotom, ograniczone do wykonania określonych czynności przetwarzania, będą uregulowane zgodnie z postanowieniami rozdziału V Rozporządzenia.

Zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić całkowitą ochronę Twoich danych osobowych, opierając się na: (a) decyzjach stwierdzających odpowiedni stopień ochrony wydanych przez Komisję Europejską z krajów trzecich odbiorców; b) odpowiednie gwarancje wyrażone przez odbiorcę będącego osobą trzecią zgodnie z art. 46 rozporządzenia; c) przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych; d) stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

W każdym przypadku możesz zażądać od Administratora danych dalszych szczegółów, jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane poza Unią Europejską, żądając przedstawienia dowodów na wdrożone szczególne zabezpieczenia.